OB2273 SOT23-6 丝印 73 273 开头 
引脚 功能 功能介绍

正常开机电压

(单位:V)

正向电

阻(黑表笔接地)

反向电阻

(红表笔接地)

1 GND 接地脚。 0V
2 FB

电压回授,只要接上一组photo-counple

r即可闭合控制回路,并达到整流功能。

2.2V 2.7MΩ闪动 2.7MΩ闪动
3 NC 0V 100KΩ 100KΩ
4 CS 电流感测,连接此PIN以侦测MOS电流。 39mV 0.56KΩ 0.56KΩ
5 VCC IC供电输入。 19.2V 2.7MΩ 2.7MΩ
6 GATE 输出用以驱动外接MOS 1.91V 168KΩ 0.7MΩ

OB2273=OB2273AMP=OB2273CMP=OB2273MP

丝印:73B05a=73B38a=73D13a=73D14a=73E29P=73F13a=73G06=73G25p=73H33P=73J41a=73K26a=73T110=73T16=73T317=73T515

丝印:73XXXa=73XXXP=273XXX


273H11,273G11,273K11,273J11

273H12,273G12,273K12,273J12

273H13,273G13,273K13,273J13

273H14,273G14,273K14,273J14

273H15,273G15,273K15,273J15

273H16,273G16,273K16,273J16

273H17,273G17,273K17,273J17

273H18,273G18,273K18,273J18

273H19,273G19,273K19,273J19

273H20,273G20,273K20,273J20

273H21,273G21,273K21,273J21

273H22,273G22,273K22,273J22

273H23,273G23,273K23,273J23

273H24,273G24,273K24,273J24

273H25,273G25,273K25,273J25

273H26,273G26,273K26,273J26

273H27,273G27,273K27,273J27

273H28,273G28,273K28,273J28

273H29,273G29,273K29,273J29

273H30,273G30,273K30,273J30

273H31,273G31,273K31,273J31

273H32,273G32,273K32,273J32

273H33,273G33,273K33,273J33

273H34,273G34,273K34,273J34

273H35,273G35,273K35,273J35

273H36,273G36,273K36,273J36

273H37,273G37,273K37,273J37

273H38,273G38,273K38,273J38

273H39,273G39,273K39,273J39

273H40,273G40,273K40,273J40

273H41,273G41,273K41,273J41

273H42,273G42,273K42,273J42

273H43,273G43,273K43,273J43

273H44,273G44,273K44,273J44

273H45,273G45,273K45,273J45

273H46,273G46,273K46,273J46

273H47,273G47,273K47,273J47

273H48,273G48,273K48,273J48

273H49,273G49,273K49,273J49

273H50,273G50,273K50,273J50